نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-26

10.30513/qd.2019.278

محمدباقر سعیدی روشن


2. شاخص‌های تمدّن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-82

محمدباقر سعیدی روشن