نویسنده = ���������� ���������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. عوامل پیدایش دو پدیده ما تأخر حکمه عن نزوله و ما تأخر نزوله عن حکمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ بمانعلی دهقان منگابادی


2. کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد