نویسنده = محمدعلی حیدری مزرعه آخوند (نویسنده مسئول)
عوامل پیدایش دو پدیدۀ «ما تأخّر حکمه عن نزوله» و «ما تأخّر نزوله عن حکمه»

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 193-216

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند (نویسنده مسئول)؛ بمانعلی دهقان منگابادی


کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد