نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی از منظر قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-166

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی


2. تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداللّٰه بن سلام

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-36

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد


3. نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

امیر احمدنژاد؛ مهدی مطیع؛ زهرا کلباسی