نویسنده = ������������ ���� ���� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-54

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ کلثوم افضلی


2. رهیافتی زبان‌شناسانه به موضوع «مسّ شیطانی» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-80

بی بی زینب حسینی