نویسنده = ������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید)

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-104

ابوالقاسم خوشحال؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ حسن نقی زاده؛ سیدحسین سید موسوی


2. معناشناسی لفظ «نساء» در آیۀ 61 سورۀ آل عمران

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-160

سیدحسین سید موسوی