نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-58

10.30513/qd.2019.171

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ محمدهادی مفتح؛ نعمت الله فیروزی


2. نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-52

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ نعمت الله فیروزی