نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن»

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 33-55

10.30513/qd.2021.1456.1310

ناصر معروف؛ محمد میرزایی؛ حسن خرقانی


2. قدرت نرم و منابع آن در آیینۀ آیات قرآن

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-78

محمد میرزایی


3. نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-94

محمدعلی مهدوی راد؛ محمد میرزایی