کلیدواژه‌ها = تفسیر انفسی
اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 55-82

سید رضا مودب؛ اصغر مهری


ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی