کلیدواژه‌ها = آیات متشابه لفظی
نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 31-54

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ کلثوم افضلی


تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

دوره 13، شماره 24، دی 1395، صفحه 109-142

مهدی حبیب اللهی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع