کلیدواژه‌ها = قرض حسن
پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 3-24

10.30513/qd.2021.2904.1606

سیدمحمدصادق موسوی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر