کلیدواژه‌ها = مدارک قاعده جَبّ
واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تأکید بر تفسیر تسنیم

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 241-265

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی؛ غلامرضا رئیسیان (نویسنده مسئول)؛ عباس اسماعیلی زاده