کلیدواژه‌ها = مفردات قرآن
نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم

دوره 10، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 135-154

سهراب مروتی؛ سارا ساکی