نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل پیدایش دو پدیده ما تأخر حکمه عن نزوله و ما تأخر نزوله عن حکمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ بمانعلی دهقان منگابادی