نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-134

قاسم فائز؛ محمدرضا شاهرودی؛ سعید گلاب بخش