نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی پدیدة اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-118

مرتضی ایروانی نجفی؛ فاطمه رضاداد