نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی واژة « اخبات» با توجه به آیات و روایات

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-72

علی راد؛ مریم نساج