نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

سهراب مروتی؛ سارا ساکی