نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معناشناختی «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از دیدگاه آیات و روایات

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-134

عبدالهادی مسعودی؛ عبدالحسین کافی