نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1925.1387

علی صفری؛ محمدمهدی غریبی؛ محمدعلی مهدوی راد