نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی مفهوم «نور» در قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-218

10.30513/qd.2020.1089

محمود واعظی؛ حسین جدی