نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مٶثر بر هنجارسازی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-118

سیدمحسن میرسندسی