نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-33

رضا شکرانی؛ وحید سلیمی؛ امیر قمرانی