نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهوم شناسی همدلی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1089.1232

ایمان سیدمحرمی؛ ابوالفضل غفاری