نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای عدالت توزیعی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-26

علی اصغر هادوی نیا