نویسنده = ������ �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. قدرت «تکیه»‌‌ی هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1729.1354

سید حیدر فرع شیرازی