نویسنده = ���������� ���������� ������������������������
تعداد مقالات: 1
1. ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-112

10.30513/qd.2021.1317

سیدابوالقاسم حسینی ژرفا