نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 57-87

10.30513/qd.2021.1176

سید ابوذر حسینی؛ جواد ایروانی؛ مرتضی مرتضوی کاخکی