نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-178

محمدرضا امینی حاجی آبادی؛ محمدرضا خدایی