نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی تحریمِ خشونت مستقیم در شواهد قرآنی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-28

رسول اکبری چائی چی؛ مهدی حسن زاده


2. بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-26

مهدی حسن زاده(ادیان)؛ رسول اکبری چائی چی