نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-164

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر؛ حسین افسردیر