نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 191-206

محمد خامه گر؛ جواد سلمان زاده