نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-170

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی