نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-142

مهدی حبیب اللهی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع