نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداللّٰه بن سلام

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-36

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد


2. نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

امیر احمدنژاد؛ مهدی مطیع؛ زهرا کلباسی