نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. پرسشگری خداوند در قرآن کریم (مطالعۀ موردی: سورۀ یس)

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 211-232

شهریار نیازی؛ طاهره گودرزی