نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقصود از «ذرّیّة» و «الفلک المشحون» در آیۀ 41 سورۀ یس

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-190

کرم سیاوشی؛ اسماعیل شعبانی کامران