نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. چیستی و مختصات روح امری در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-140

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی