نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معنایی واژۀ «مراوده» در قرآن کریم و بررسی ترجمه‌های آن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-114

سیدمحمد میرحسینی؛ حجت رنجی