نویسنده = محمدجواد عنایتی راد
بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 205-234

محبوبه سقاب گندم آبادی؛ سیدحسین سیدی؛ محمدجواد عنایتی راد