نویسنده = ���������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر نظرات فایرستون در مقالۀ «تناقض در آموزه‌های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن»

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

فریده محمدزاده شهرآبادی؛ زینب السادات حسینی