نویسنده = �������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-258

حسین علوی مهر؛ عبداله جبرئیلی جلودار