نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی از منظر قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-166

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی