نویسنده = ابوالفضل خوش منش
تعداد مقالات: 4
1. سیر ساختاریابی سوره در تفاسیر قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 259-282

ابوالفضل خوش منش؛ فاطمه علیان نژادی


2. واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


3. جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-160

ابوالفضل خوش منش


4. معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-264

ابوالفضل خوش منش؛ حمیده بابازاده