نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 251-276

10.30513/qd.2019.181

محمد امامی؛ مصطفی احمدی فر؛ فریدون عباسی


2. نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی)

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

علی اکبر رستمی؛ محمد امامی