نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-250

علی ملا کاظمی؛ سیدکمال معتمد شریعتی