نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در باب قاعدۀ اقدام متقابل بر اساس آیۀ 58 سورۀ انفال

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-222

حمیدرضا طوسی