نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


2. رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

حامد مصطفوی فرد؛ حمید ایماندار