نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 283-304

مهدی کرامتی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ ایوب اکرمی