نویسنده = ���������� ���������� ������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.13.1004

سید روح اله دهقان باغی